SPRAWOZDANIE NR. 15 ZARZĄDU z działalności za rok 2019.


Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej
im. J. Kalinowskiego al .Józefa Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa


Włodawa 25.02.2020 r.

SPRAWOZDANIE NR. 15
ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY NADBUŻAŃSKIEJ
im. J. Kalinowskiego we Włodawie
z działalności za rok 2019.

 

 

I Sprawy statutowe i osobowe

W 2019r Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J Kalinowskiego działało jako Organizacja Pożytku Publicznego
(sygn. akt. LU. VI NS-REJ.KRS/2573/11/101)
KRS 0000278808, nr konta BGŻ O/Włodawa nr. konta 6920 3000 4511 1000 0002 6907 10

Celami statutowymi stowarzyszenia są :

1. Wytwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego do krzewienia kultury i podejmowania inicjatyw w zakresie zaspakajania potrzeb twórców ludowych.
2. Rozwijanie różnorodnych form życia artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie: organizując galerie i salony wystawiennicze, przeglądy, festiwale, kiermasze, warsztaty, itp.; rozwijając twórczość artystyczną i literacką.
3. Inspirowanie organów samorządowych, zakładów pracy, szkół, instytucji kultury oraz innych placówek do czynnego udziału i współpracy.
4. Podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu popularyzację i prezentację kultur regionalnych - rodzimych i innych narodów.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Rozwijanie form aktywności twórczej w różnych zespołach zainteresowań (malarskich i innych formach plastycznych, rzeźbiarskich, poetyckich, śpiewaczych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, potraw regionalnych itp.)
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, pełnosprawnych członków i sympatyków stowarzyszenia, poprzez: rozwijanie kultury, turystyki, rekreacji i sportu;
organizowanie spotkań integracyjnych , oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
3 Organizowanie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi z zakresu kultury i regionalizmu.
4 organizowanie regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich rzeźbiarskich, przeglądów i festiwali muzycznej twórczości ludowej, jarmarków i warsztatów rękodzieła artystycznego.

5 Prowadzenie działalności „wychowanie w kulturze ludowej”.
6 Organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych form pracy twórczej. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi placówkami w zakresie działalności na rzecz twórców ludowych.

II Sprawy osobowe
Struktura organizacyjna
Zarząd

Prezes - Barbara Litwiniuk – Prezes od 17.10.2013r
Vice Prezes – Krzysztof Sidor
Vice Prezes - Janusz Woliński
Sekretarz – Alfreda Kwaczyńska
Skarbnik - Andrzej Rysz
Członek Zarządu - Sylwester Sowa
Członek Zarządu - Mariusz Komorowski

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca - Danuta Kloc
Członek - Roman Matuszewski
Członek - Jerzy Ignaciuk

Członkowie
Na dzień 31.12.2019r Stowarzyszenie liczyło członków 98
podzielonych na grupy twórcze :
1 grupa rzeźbiarska licząca 14 członków - koordynator Sylwester Sowa
2 grupa malarska licząca 17 członków – koordynator Mariusz Komorowski
3 grupa poetycka licząca 20 członków – koordynator Czesława Michańska
4 Zespół śpiewaczy „Kresowianki” liczący 18 osób – kierownik Barbara Litwiniuk
5 grupa wolnych twórców -tkaczki, wikliniarze, kowale itp. licząca 29 osób

Działalność stowarzyszenia
Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
Stowarzyszenie zatrudnia pracowników na umowę o dzieło przy realizacji niektórych zadań.
W 2019r Stowarzyszenie zrealizowało następujace projekty przy pomocy środków zewnętrznych.


1. Prezentacja tradycji bożonarodzeniowych Włodawy i okolic po po przez udział zespołu Kresowianki w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych Lublin 2019
Projekt zrealizowany w styczniu autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej
Koszt całkowity: 712,38 zł
Dofinansowanie Miejskiej Gminy Włodawa: 600,00 zł
Wkład własny STKN: 112,38 zł
Zespół zaprezentował tradycyjny obrzęd kolędowania z regionu Polesie zachodnie. W prezentacji wzięło udział 14 osób . Zespół zajął III miejsce.

2 .III Międzynarodowy plener malarsko rzeźbiarski „ Sakrum w architekturze Włodawy i okolic” zrealizowany sierpień – wrzesień przez STKN przy współudziale Starostwa Powiatowego we Włodawie , Gminy Miejskiej Włodawa , Nadleśnictwa Włodawa.
Projekt autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej
Koszt całkowity zadania - 6697,55 zł
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego - 1500,00zł
Gmina Miejska Włodawa - 2500,00 zł
Nadleśnictwo Włodawa - 2000, 00 zł
Wkład własny finansowy - 697,55 zł
W plenerze wzięło udział 14 osób: 5 rzeźbiarzy, 8 malarzy, komisarz pleneru
Wykonano16 obrazów olejnych i 5 rzeźb i 3 kolaże.
Wydano folder po plenerowy- opracowanie graficzne Mariusz Komorowski.
Plener zakończono wernisażem prac artystó połączonym z poczęstunkiem, przybyło około 50 osób z miasta i powiatu .

3. Zapoznanie z pieśniami i kulturą innych regionów Polski po przez uczestnictwo zespołu śpiewaczego „Kresowianki” w Festiwalu Sabałowe Bajania Bukowina Tatrzańska 2019. Projekt zrealizowany przy współudziale Gminy Miejskiej Włodawa
Koszt całkowity - 3705,86 zł
Wkład Własny - 2705,86 zł
Dotacja Gminy Miejskiej Włodawa - 1000 zł
Zespół Kresowianki promował tam stroje i pieśni z okolic Włodawy.

4.Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Artystyczne lato” połączone z programem profilaktyki przeciw uzależnieniom
Projekt autorstwa: Alfreda Kwaczyńska i Barbara Litwiniuk.
Koszt całkowity - 7200,74zł
Miejska Gmina Włodawa - 4500zł
Wkład własny - 2700,74zł, w tym praca społeczna członków - 2400 zł
Wzięło udział 16 dzieci
Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu: malarstwo, rzeźba, haft, tkactwo, szycie, plastyka obrzędowa. Było również spotkanie z grupą poetycką „Nadbużańska Fraza”. Odbyło się spotkanie z edukatorem, który przeprowadził zajęcia z profilaktyki uzależnień wg autorskiego programu.
Każdego dnia był poczęstunek przygotowany przez Kresowianki. Na zakończenie była wystawa prac , wręczenie dyplomów i drobnych upominków. Był także poczęstunek . Przybyli rodzice i władze miasta.

5. Podtrzymywanie tradycji dożynkowych poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych w Woli Uhruskiej
Projekt autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej
Koszt całkowity 8003,26zł
Gmina Miejska Włodawa 3500zł
Wkład własny 4503,26zł w tym osobowy 4100 zł

Stowarzyszenie zaprezentowało bogatą ofertę pod względem kulturalnym i regionalnym , którą z chęcią podzieliło się ze społeczeństwem , podnosząc ich wiedzę na temat obyczajów dożynkowych, potraw regionalnych, stroju regionalnego, oraz sztuki ludowej. Udział w tradycyjnych konkursach dożynkowych,; konkurs na wieniec dożynkowy, konkurs na stoisko, konkurs na potrawę regionalną , na nalewkę, konkurs na chleb - II miejsce, przygotowanie oraz wykonanie prezentacji artystycznej Gminy Miejskiej Włodawa.
Zakupiono na potrzeby zespołu śpiewaczego „Kresowianki” 10 krajek do letnich spódnic ludowych.

6. Artystyczne warsztaty integracyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych pod nazwą
„Co nam w duszy gra” .
Koszt całkowity zadania - 802,38zł
Dofinansowanie PEFRON - 475,00 zł
wkład własny finansowy - 327,38 zł
W warsztatach uczestniczyło łącznie 27 osób, w tym: 4 instruktorów, 14 uczestników i 9 członkiń zespołu śpiewaczego „Kresowianki”, które codziennie przygotowywały poczęstunek.
Wykonano w grupie:
Rzeźbiarskiej - płaskorzeźby - 4szt
malarskiej – prace warsztatowe 3 szt akryl, kilkanaście szkiców w różnym stopniu zaawansowania.
haft – obrazki haftowane 5 szt
tkactwo – dywanik - 1szt.
potrawy regionalne – codziennie poczęstunek: gołąbki, pierogi ruskie, bigos, kopytka, kanapki, ciasto, napoje, kawa, herbata, kompot.
W dniu zakończenia warsztatów przybyli zaproszeni goście.
Było wręczenie dyplomów i drobnych upominków oraz zaprezentowano wystawę prac warsztatowych. Był także poczęstunek.

7. Wyjazd integracyjny - spotkajmy się nad morzem Darłówko wrzesień 8 dni
Koszt całkowity - 13401,64 zł
Dofinansowanie PCPR Włodawa - 2785,00zł
Wkład finansowy - 10616,64zł – wpłaty uczestników
Podczas pobytu odbyły się dwa wieczorki integracyjne, ponadto zespół śpiewaczy „Kresowianki” stanowiący ponad połowę składu grupy, dał jeden koncert w ośrodku „Jantar ”.
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania w celach zdrowotnych ze spacerów nad morzem ponieważ obiekt znajdował się ok. 100m od morza

8. Spotkanie integracyjne z okazji XV-lecia Powstania Zespołu Śpiewaczego Kresowianki
Projekt autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej
czas realizacji- październik.
Koszt całkowity - 3397,08 zł
Dofinansowanie - 2500,00 zł
Wkład Własny - 897,08 zł
W spotkaniu wzięło udział około 100 osób w tym władze Miasta i Powiatu, 5 zespołów śpiewaczych z Włodawy i okolic, oraz członkowie STKN.
Wydano folder prezentujący działalność zespołu – 500szt, płytę z siedmioma piosenkami w wykonaniu zespołu Kresowianki- 100szt, znaczek pocztowy personalizowany prezentujący zespół w strojach. Był także poczęstunek i tańce. Projekt folderu, okładki do płyty i znaczka pocztowego opracował Mariusz Komorowski.

9.Zeszyt poetycki 2019r
Projekt i opracowanie Edyta Pietrzak i Czesława Michańska.
Koszt całkowity-. 1080 zł
Wkład własny członków grupy poetyckiej – 540 zł
Dofinansowanie z STKN- 540 zł
Nakład 180 egz. które rozdysponowano do bibliotek, każdy z publikujących poetów otrzymał po kilka egz. reszta przekazana do dyspozycji zarządu na promocję.
W konkursie poetyckim im. Sabiny Derkaczewskiej w Krasnymstawie:
Tersa Ciodyk – II miejsce
Edyta Lodwich i Czesława Demczuk – III miejsce

10. Zarząd stowarzyszenia organizował 2 wystawy prac artystów STKN - Miejska Biblioteka w Chełmie - 6.02.2019 r.
Na wystawie zaprezentowano 80 prac malarskich, rzeźbiarskich oraz hafty i kolaże 20 artystów
W wernisażu wystawy wzięło udział około 100 osób w tym członkowie STKN i Chełmskiej grupy malarskiej. Poeci z Nadbużańskiej Frazy prezentowali swoje wiersze a zespół śpiewaczy Kresowianki zaśpiewał kilka pieśni.
- Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. 12.12.2019 r.
Na wystawie zaprezentowano 80 prac malarskich, rzeźbiarskich oraz hafty i kolaże 20 artystów
W wernisażu wystawy wzięło udział około 60 osób w tym członkowie STKN. Poeci z Nadbużańskiej Frazy promowali tomik poezji „Zeszyt Poetycki 2019” a zespół śpiewaczy Kresowianki zaśpiewał kilka pieśni.

11. Wyjazd Zespołu śpiewaczego Kresowianki do Lublina na finał „XX Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”
Dofinansowanie Miejskiej Gminy Włodawa – 650,00 zł


12. Zespół śpiewaczy Kresowianki zaprezentował się publicznie 53 razy
w tym :
a. festiwale i przeglądy - 7
-kolędowanie w Lublinie – III miejsce
- piosenka weselna - Osowa – II miejsce
-piosenka i przyśpiewka Rejowiec – wyróżnienie
-pieśń senioralna Lublin - wyróżnienie
b. festyny, jarmarki itp. - 33
c. zajęcia edukacyjne dla dzieci – 5
d. inne- 10


Plan pracy STKN na rok 2019 został zrealizowany w ponad 90 %.
Przy wszystkich wymienionych zadaniach zostały zrealizowane wcześniej zakładane cele.
Ponadto w roku 2019 członkowie Stowarzyszenia brali udział indywidualnie w :
spotkaniach twórców – przynajmniej raz w miesiącu, festiwalach, przeglądach , festynach ,dożynkach , jarmarkach, plenerach, wystawach itp., na terenie całego kraju i za granicą.
Członkowie Stowarzyszenia realizowali również programy edukacyjne, warsztaty w placówkach oświatowo - wychowawczych miasta i gminy Włodawa.
Uporządkowano również teren wokół budynku, przy pomocy osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie, oddelegowanych do prac w STKN, na podstawie umowy o współpracy.
Całokształt pracy stowarzyszenia korzystnie wpływa na środowisko lokalne, dając mieszkańcom możliwość obcowania z kulturą, a także integrując środowisko twórcze regionu.
W 2019 roku w działalność Stowarzyszenia dużo pracy włożyli, Mariusz Komorowski , Andrzej Rysz, Alfreda Kwaczyńska, Janusz Woliński, Sylwester Sowa, Władysława Wójcik, Edyta Pietrzak, Czesława Michańska, Zespół Śpiewaczy Kresowianki i grupa poetycka Nadbużańska Fraza.
Prezes STKN dziękuje im za pracę, a pozostałym członkom za przynależność do stowarzyszenia i rozsławianie go swoją pracą indywidualną.
Zarząd STKN dziękuje za współpracę i wsparcie finansowe:
Burmistrzowi Miasta Włodawa Wiesławowi Muszyńskiemu, Staroście Powiatu Włodawskiego Andrzejowi Romańczukowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Włodawa Jackowi Jabłońskiemu, Dyr. Zakładu Karnego Jackowi Sankowskiemu, Prezesowi firmy Handbud Wiesławowi Blicharskiemu, prezesowi MPGiK Hubertowi Ratkiewiczowi i firmie WZURiB Tadeuszowi Łągwie .
Za współpracę dyrekcji M.B.P. Jackowi Żurwskiemu i Małgorzacie Zińczuk, dyr. DPS w Różance Andrzejowi Lisowi, dyr. WDK Łukaszowi Zdolskiemu oraz instruktorowi muzycznemu Marcinowi Obuchowskiemu.

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie