ZARZĄD STKN

statut STKN

STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY NADBUŻAŃSKIEJ

im.Janusza Kalinowskiego we Włodawie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im.

Janusza Kalinowskiego" , zwane w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem".

§ 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą

Stowarzyszenia jest miasto Włodawa.

§ 3.1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa w oparciu o ustawę Prawo o

Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r, Dz.Urzęd z 2001 r. Nr, 79 poz.855 z

pózniejszymi zmianami, oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z

dnia 24 kwietnia 2003r, (Dz,U.Nr.96 poz.873) i innych przepisów prawnych oraz statutu.

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań

publicznych w zakresie:

a podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b działania na rzecz osób niepełnosprawnych ;

c kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

d upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji;                                                 

  eDziałania na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji

§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim

samym lub podobnym profilu działania.

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przez swoją

działalność spełnia wymogi organizacji pożytku publicznego, a do prowadzenia swych prac

może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.

§ 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą taką jak prowadzenie galerii

twórców, a dochody z tejże działalności winny być przeznaczone na cele statutowe

Stowarzyszenia.

§ 7. Stowarzyszenie może posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze

przepisami prawa.

Rozdział II Cele i środki działania Stowarzyszenia.

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1.Wytwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego do krzewienia kultury i podejmowania

inicjatyw w zakresie zaspokajania potrzeb twórców ludowych.

2.Rozwijanie różnorodnych form życia artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowań i

potrzeb w tym zakresie:

- organizując galerie i salony wystawiennicze;

- przeglądy, festiwale, kiermasze, warsztaty itp.;

- rozwijając twórczość artystyczną i literacką;

3.Inspirowanie organów samorządowych, zakładów pracy, szkół, instytucji kultury oraz

innych placówek do czynnego udziału i współpracy.

4.Podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu popularyzację i prezentację kultur:

regionalnych, rodzimych i innych narodów;

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Rozwijanie form aktywności twórczej w różnych zespołach zainteresowań ( malarskich i

innych form plastycznych, rzezbiarskich, poetyckich, śpiewaczych, muzycznych, rękodzieła

artystycznego, potraw regionalnych itp).

2.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, pełnosprawnych członków i

sympatyków stowarzyszenia poprzez:

a rozwijanie kultury, turystyki, rekreacji i sportu

b organizowanie spotkań integracyjnych, oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i terapii

zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

3.Organizowanie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie kultury i

regionalizmu;

4.Organizowanie regionalnych i ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich i

rzezbiarskich, przeglądów i festiwali muzycznej twórczości ludowej, jarmarków i warsztatów

rękodzieła artystycznego.

5.Prowadzenie działalności "wychowanie w kulturze ludowej".

6.Organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych form pracy twórczej.

7.Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi placówkami w

zakresie działalności na rzecz twórców ludowych.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10. Członkowie dzielą się na: 1)zwyczajnych 2)wspierających 3)honorowych

§ 11. 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych, który jest zainteresowany celami Stowarzyszenia i pragnie wnieść swój

wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie tych celów. Członek zwyczajny obowiązany jest

złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

§ 12. 1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia

działalności Stowarzyszenia zadeklaruje uiszczanie stałej składki lub inne określone

świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

2.Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego

prawa wyborczego.

§ 13. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla

Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 14. 1.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków, za wyjątkiem członków honorowych,

następuje na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia.

2.Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego  

Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15. 1.Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do :

a)czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia:

b)zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia:

c)udziału w spotkaniach, zebraniach, i wszelkiego rodzaju imprezach artystycznych:

d)korzystania z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

e) W razie trudnych warunków bytowych mogą się starać (na piśmie) o zwolnienie całkowite

lub częściowe z obowiązującej składki członkowskiej rocznej.

§ 16. 1.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do :

a)przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia:

b)aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia:

c)przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego:

d)regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd

Stowarzyszenia.

2.Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17. 1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie:

b)skreślenia z listy członków w razie nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

członkowskich za okres przekraczający jeden rok:

c)działalności niezgodnej z postanowieniami statutu lub przyjętymi powszechnie normami

współżycia społecznego na podstawie uchwały Zarządu, od której przysługuje prawo

odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca;

d)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej:

e)w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie

2.Zarząd Stowarzyszenia

3.Komisja Rewizyjna

§ 19. 1.Kadencja władz trwa 5 lat.

2.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybór władz odbywa się w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu. Na wniosek

Walnego Zebrania głosowanie może odbywać się w sposób jawny.

§ 20. 1.Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

2.Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływane przez

Zarząd

3.Zwyczajne Walne Zebranie winno być zwoływane nie rzadziej niż raz do roku

4.Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków

Stowarzyszenia.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy :

1.Ocena działalności Stowarzyszenia oraz uchwalanie planów i wytycznych działania.

2.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi

i Komisji Rewizyjnej.

3.Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i zmian.

4.Ocena działalności Zarządu.

5.Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, ordynacji wyborczych oraz regulaminu

Komisji Rewizyjnej.

6.Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych do Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w

sprawie tych wniosków.

7.Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

8.Podejmowanie uchwał w przedmiocie odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub

skreśleniu członka.

9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 22. 1.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia osoby

uprawnione do udziału w Zebraniu co najmniej na miesiąc przed jego terminem.

2.Jeżeli Walne Zebranie z braku quorum nie dojdzie do skutku w ustalonym terminie, Zarząd

ustala drugi termin już bez wymaganego quorum, lecz z tym samym porządkiem obrad.

§ 23. 1.Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu

Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie winno odbyć się w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia

wniosku.

§ 24. 1.Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd w liczbie 7

osób w trybie zgodnym z uchwalonym regulaminem wyborów.

2.W skład Zarządu wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz i dwóch

członków.

3.Wyboru prezesa dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

4.Wyboru wiceprezesów, skarbnika i sekretarza dokonuje Zarząd bezwzględną większością

głosów.

5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:

1.Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami

zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.

2.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego interesie, a pisma

dotyczące spraw majątkowych podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby funkcyjne w

dowolnym powiązaniu (Prezes, jeden Wiceprezes lub Skarbnik)

3.Realizowanie uchwał Walnych Zebrań.

4.Uchwalanie planów działalności merytorycznej, programowej, budżetowej oraz czuwanie

nad ich realizacją.

5.Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

6.Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu

7.Zatwierdzenie bilansu.

8.Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

9.Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa

honorowego.                                                                            10.Podejmowanie uchwał w

przedmiocie wykluczenia członków.

11.Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

2.Organizacja warsztatów, szkoleń, seminariów i konsultacji w zakresie twórczości ludowej.

13.Opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla działaczy i

twórców.

14.Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami ruchu artystycznego.

§ 26. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, przy czym członkowie :

a. - nie mogą być członkami organu zarządzającego , ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b. - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej Komisja na

swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 27. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia a w szczególności działalności

statutowej i finansowej oraz realizacji składek członkowskich.

2.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3.Przedstawianie Zarządowi co najmniej raz w roku wniosków wynikających z działalności

Komisji oraz żądanie wyjaśnień.

4.Zgłaszanie wniosków do Zarządu w przedmiocie zwoływania Nadzwyczajnego Walnego

Zebrania Stowarzyszenia.

§ 28. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę

potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 29. Przedstawicielom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach

Zarządu.

§ 30. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

dwóch członków komisji, w tym Przewodniczącego.

§ 31. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne

Zebranie.

§ 32. W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym

przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może

przekraczać 1 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia.

§ 33. Majątek Stowarzyszenia stanowią : mienie ruchome, fundusze i nieruchomości.

§ 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą: - organizując galerie i salony

wystawiennicze; - rozwijając twórczość artystyczną i literacką; według zasad określonych w

odrębnych przepisach Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia. Zabrania się : - udzielania pożyczek lub zabezpieczenia

zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów, lub

pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w

stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli

przekazywanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach. Wykorzystywania

majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników, oraz ich osób bliskich na

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio

wynika ze statutowego celu organizacji, albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 Ust. 3.

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich.

§ 35. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1.Wpływy ze składek członkowskich.

2.Wpływy z działalności statutowej. 3.Wpływy z działalności gospodarczej. 4.Dotacje,

zapisy, darowizny, spadki, ofiarność społeczna.

§ 36. Pisma dotyczące spraw majątkowych podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby

funkcyjne w dowolnym powiązaniu (Prezes, jeden Wiceprezes lub Skarbnik)

Rozdział VI Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 37. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania.

§ 38. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Twórców Kultury

Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, Walne Zebranie podejmuje

uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia powołując Komisję Likwidacyjną.

Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia

przez władzę rejestracyjną. Statut niniejszy został przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego

Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im.Janusza Kalinowskiego we Włodawie w

dniu 20.09.2006 roku. Zmiany w Statucie wprowadzono po przegłosowaniu przez Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia propozycji Zarządu STKN w dniu 03.08.2007 r.

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie