SPRAWOZDANIE NR. 16 ZARZĄDU z działalności za rok 2020.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej

im. J. Kalinowskiego al .Józefa Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa

Włodawa 10.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE NR. 16

ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY NADBUŻAŃSKIEJ

im. J. Kalinowskiego we Włodawie

z działalności za rok 2020.

I Sprawy statutowe i osobowe

         W 2020r Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J Kalinowskiego  działało jako Organizacja Pożytku Publicznego

(sygn. akt. LU. VI NS-REJ.KRS/2573/11/101)

KRS 0000278808, nr konta BGŻ O/Włodawa nr. konta 6920 3000 4511 1000 0002 6907 10

         Celami statutowymi stowarzyszenia są :

  1. Wytwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego do krzewienia kultury i podejmowania inicjatyw w zakresie zaspakajania potrzeb twórców ludowych.
  2. Rozwijanie różnorodnych form życia artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie: organizując galerie i salony wystawiennicze, przeglądy, festiwale, kiermasze, warsztaty, itp.; rozwijając twórczość artystyczną i literacką.
  3. Inspirowanie organów samorządowych, zakładów pracy, szkół, instytucji kultury oraz innych placówek do czynnego udziału i współpracy.
  4. Podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu popularyzację i prezentację kultur regionalnych - rodzimych i innych narodów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

  1. Rozwijanie form aktywności twórczej w różnych zespołach zainteresowań (malarskich i innych formach plastycznych, rzeźbiarskich, poetyckich, śpiewaczych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, potraw regionalnych itp.)
  2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, pełnosprawnych członków i sympatyków stowarzyszenia, poprzez: rozwijanie kultury, turystyki, rekreacji i sportu;

            organizowanie spotkań integracyjnych , oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i terapii             zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

            3 Organizowanie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi z zakresu kultury i             regionalizmu.

4 organizowanie regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich rzeźbiarskich, przeglądów i festiwali muzycznej twórczości ludowej, jarmarków i warsztatów rękodzieła artystycznego.

           

5 Prowadzenie działalności „wychowanie w kulturze ludowej”.

6 Organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych form pracy twórczej. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i innymi placówkami w zakresie

działalności na rzecz twórców ludowych.

 

II Sprawy osobowe

Struktura organizacyjna

Zarząd

 

Prezes - Barbara Litwiniuk – Prezes od 17.10.2013r

Vice Prezes – Krzysztof Sidor

Vice Prezes - Janusz Woliński

Sekretarz – Alfreda Kwaczyńska

Skarbnik - Andrzej Rysz

Członek Zarządu - Sylwester Sowa

Członek Zarządu - Mariusz Komorowski

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Danuta Kloc

Członek -             Roman Matuszewski

Członek   -           Jerzy Ignaciuk

Członkowie

Na dzień 31.12.2020r Stowarzyszenie liczyło członków 98

podzielonych na grupy twórcze :

1 grupa rzeźbiarska licząca 14 członków - koordynator Sylwester Sowa

2 grupa malarska licząca 17 członków – koordynator Mariusz Komorowski

3 grupa poetycka licząca 20 członków – koordynator Czesława Michańska

4 Zespół śpiewaczy „Kresowianki” liczący 18 osób – kierownik Barbara Litwiniuk

5 grupa wolnych twórców -tkaczki, wikliniarze, kowale itp. licząca 29 osób

Działalność stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

Stowarzyszenie zatrudnia pracowników na umowę o dzieło przy realizacji niektórych zadań.

W 2020r Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty przy pomocy środków zewnętrznych.

1. Prezentacja tradycji bożonarodzeniowych Włodawy i okolic po przez udział zespołu Kresowianki w X Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych Lublin 2020

Projekt zrealizowany w dniach 9 – 10 .01 2020 autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych zespołu śpiewaczego ,, Kresowianki’’

Zespół zaprezentował tradycyjny obrzęd kolędowania z regionu Polesie Zachodnie. W prezentacji wzięło udział 14 osób . Zespół zajął III miejsce.

Z okazji 10 – lecia , organizatorzy przeglądu , wydali kalendarz na rok 2020, w którym zamieszczono zdjęcie zespołu śpiewaczego,, Kresowianki’’ w strojach kolędniczych , na karcie miesiąca marca.

 

 

2 .IV Międzynarodowy plener malarsko rzeźbiarski „ Sakrum w architekturze Włodawy i okolic” zrealizowany sierpień – wrzesień przez STKN przy współudziale Starostwa Powiatowego we Włodawie , Gminy Miejskiej Włodawa .

Projekt autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej

Koszt całkowity zadania                           -6500,00 zł

Dofinansowanie Starostwa Powiatowego - 1000,00zł

Gmina Miejska Włodawa                           - 3500,00 zł

Wkład własny finansowy STKN               - 2000,00 zł

W plenerze wzięło udział 17 osób: 7 rzeźbiarzy, 10 malarzy, komisarz pleneru

Wykonano 27 obrazów olejnych , 7 rzeźb i 3 kolaże.

Wydano folder po plenerowy- opracowanie graficzne Mariusz Komorowski.

Plener zakończono wernisażem prac artystów połączonym z poczęstunkiem i krótkim montażem słowno – muzycznym w wykonaniu ,,Kresowianek’’ i poetek z ,,Nadbużańskiej Frazy’’

Przybyło około 35 osób z miasta i okolic .

Poczęstunek przygotowały członkinie zespołu ,,Kresowianki’’

3. Zapoznanie z pieśniami i kulturą innych regionów Polski po przez uczestnictwo zespołu śpiewaczego „Kresowianki” w 48 Góralskim Karnawale – Ogólnopolskim konkursie grup kolędniczych Bukowina Tatrzańska 2020 w dniach 7-9 .02.2020. Projekt zrealizowany przy współudziale Gminy Miejskiej Włodawa

Koszt całkowity                                 - 4331,84 zł

Wkład Własny                                    - 731,84 zł

Dotacja Gminy Miejskiej Włodawa   - 2600 zł

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego - 1000,00 zł

Zespół Kresowianki zaprezentował widowisko ,,Kolędowanie Nad Bugiem’’, obserwował widowiska prezentowane przez inne zespoły . Uczestnicy zwiedzili Zakopane , Bukowinę Tatrzańską i okolice. W wyjeździe wzięło udział 12 uczestników

7. Wyjazd integracyjny - spotkajmy się nad morzem Ustka wrzesień 21- 29 .09. 2020 r -9 dni

Koszt całkowity                                   - 16454,74 zł

Dofinansowanie   PCPR Włodawa         - 3745,00zł

Wkład finansowy                                   - 12709,74zł – wpłaty uczestników  

Podczas pobytu odbyły się dwa wieczorki integracyjne, ponadto zespół śpiewaczy „Kresowianki” stanowiący ponad połowę składu grupy, dał jeden koncert w ośrodku „Radość”.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania ,w celach zdrowotnych ze spacerów nad morzem, ponieważ obiekt znajdował się ok. 50 m od morza. W wyjeżdzie uczestniczyło 20 osób.

8. Spotkanie integracyjne z okazji XV - lecia Powstania Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej

Projekt autorstwa Barbary Litwiniuk i Alfredy Kwaczyńskiej

czas realizacji- październik.

Koszt całkowity                                       - 2750,00zł

Dofinansowanie Miej. Gmin. Włodawa - 2500,00 zł

Wkład Własny STKN                               - 250,00 zł

Z powodu pandemi (niemożliwe było zaproszenie większej liczby uczestników), wydano tylko album, promujący twórczość artystów zrzeszonych w stowarzyszeniu.

12. Zespół śpiewaczy Kresowianki zaprezentował się publicznie 18 razy

w tym :

a. festiwale i przeglądy - 3

   - kolędowanie w Lublinie – III miejsce

   - Festiwal Kolęd i Szczodrywek Włodawa - wyróżnienie

   - kolędowanie w Bukowinie Tatrzańskiej

c. zajęcia edukacyjne dla dzieci – 3

d. inne- 5

e – festyny i jarmarki spotkania -7

Plan pracy STKN na rok 2020 został zrealizowany w ponad 30 %.

Przy wszystkich wymienionych zadaniach zostały zrealizowane wcześniej zakładane cele.

Ponadto w roku 2020 członkowie Stowarzyszenia brali udział indywidualnie w :

spotkaniach twórców – sporadycznie, festiwalach, przeglądach , festynach , plenerach, wystawach itp., na terenie całego kraju, w ograniczonym zakresie

Członkowie Stowarzyszenia realizowali również programy edukacyjne w placówkach oświatowo - wychowawczych miasta Włodawa.

Uporządkowano również teren wokół budynku we własnym zakresie.

Całokształt pracy stowarzyszenia korzystnie wpływa na środowisko lokalne, dając mieszkańcom możliwość obcowania z kulturą, a także integrując środowisko twórcze regionu.

W 2020 roku w działalność Stowarzyszenia dużo pracy włożyli, Mariusz Komorowski , Andrzej Rysz, Alfreda Kwaczyńska, Janusz Woliński, Sylwester Sowa, Władysława Wójcik, Edyta Pietrzak, Czesława Michańska, Zespół Śpiewaczy Kresowianki i grupa poetycka Nadbużańska Fraza.

Prezes STKN dziękuje im za pracę, a pozostałym członkom za przynależność do stowarzyszenia i rozsławianie go swoją pracą indywidualną.

Zarząd STKN dziękuje za współpracę i wsparcie finansowe:

Burmistrzowi Miasta Włodawa Wiesławowi Muszyńskiemu, Staroście Powiatu Włodawskiego Andrzejowi Romańczukowi, Prezesowi firmy Handbud Wiesławowi Blacharskiemu,

dyr. DPS w Różance Andrzejowi Lisowi, dyr. WDK Łukaszowi Zdolskiemu oraz instruktorowi muzycznemu Marcinowi Obuchowskiemu.

 

Scan page 0001Scan2 page 0001

 

 

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie